ดร.ชุมพล พรประภา

ตลอดระยะเวลา 5 ทศวรรษที่ผ่านมา  กลุ่ม บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ได้ดำเนินกิจการ และเติบโตก้าวหน้า ในธุรกิจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และธุรกิจให้บริการทางการเงินเป็นสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนให้หลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารควบคู่กันไป

การค้าเสรี กระแสโลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยีดิจิตัล ได้ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศรุนแรงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้สร้างแรงผลักดัน ต่อการปรับตัวในธุรกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารทุกรูปแบบ การลงทุนในเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของลูกค้า ล้วนเพื่อรักษาสถานภาพการได้เปรียบในการแข่งขัน และผลตอบแทนทางธุรกิจ

กลุ่ม บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ได้ตระหนักดี ถึงทิศทางการปรับตัว ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ที่เหมาะสม และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งได้เร่งปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ภายในองค์กร โดยการลดขั้นตอนการทำงานที่มีความซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น รวมทั้งเพิ่มการฝึกอบรม และสร้างทักษะในการบริหาร แก่พนักงานทุกระดับ ตลอดจนลงทุนและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการตอบสนอง ต่อความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

กลุ่ม บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ตั้งเป้าหมายที่จะรักษาระดับความเติบโตในธุรกิจที่ดำเนินอยู่ ขณะเดียวกันก็ได้ตั้งเป้าหมายที่จะขยายตัว และขยายการลงทุน ออกไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศในอนาคต นอกเหนือไปจากความเติบโต อย่างไม่หยุดยั้ง ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กลุ่ม บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ยังได้ให้ความสำคัญ ในการให้ความรับผิดชอบ และตอบแทนสังคม โดยถือเป็นนโยบายหนึ่ง ในการดำเนินธุรกิจ เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษา, ทุนวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัย และโรงเรียน, สนับสนุนอาหาร และเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากภัยพิบัติต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น กลุ่ม บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด มีนโยบายการบริหารด้านบุคลากร ที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่  เพื่อให้พนักงานในองค์กรทุกคน ได้แสดงผลงาน อย่างเต็มความสามารถ และยังผลให้องค์กรโดยรวม ได้เติบโต และพัฒนาไปพร้อมกันตลอดไป