ผลของความมุ่งมั่นพัฒนา จนนำไปสู่ความสำเร็จ ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ คือ เครื่องยืนยัน ถึงคุณภาพการบริหารงาน วิสัยทัศน์ที่โดดเด่นของผู้บริหาร ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรทุกหน่วย ของกลุ่ม บริษัท SPI สมดังนโยบายหลักขององค์กร


“มุ่งมั่น สร้างสรรค์ธุรกิจ และลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจที่มั่นคง
เสริมความแข็งแกร่งขององค์กร ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทุกหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การให้บริการที่สร้างความประทับใจ และพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลูกค้า โดยใช้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ภายใต้สํานึกรับผิดชอบต่อสังคม”